Stöd och hjälp i livet

Ofta kan vi hjälpa till, kontakta oss – tröskeln är låg. Om du känner dig ensam, ledsen, deprimerad, har problem med ditt partnerskap, kämpar med ekonomiska eller andra bekymmer är du välkommen att kontakta kyrkans personal. Våra pastorer, diakoner och andra kollegor i församlingen som har tystnadsplikt finns där för dig, finns där för dig.

Det diakonala arbetet i vår församling i Finland

Liksom i varje finsk församling finns det också en diakon i den Tyska församlingen. Han ansvarar för församlingens diakonala arbete tillsammans med diakonala styrelsen.

Jag har gett er ett exempel, så att ni skall göra som jag har gjort mot er.
— Johannes 13,15

Diakonins uppgift är att se till att den kärlek till nästan och hjälp som grundar sig på den kristna tron förverkligas både hemma och utomlands. I denna mening ska församlingen och dess medlemmar sträva efter att trygga livets integritet, lindra nöd och särskilt hjälpa de människor vars behov är störst och som inte har någon annan hjälp att tillgå.

Det diakonala arbetet omfattar bland annat konsultationer, pastoralvård, hembesök, besök på sjukhus och vårdhem, arbete med funktionshindrade och äldre samt social rådgivning i samarbete med kommunens social- och hälsovårdstjänster. När det gäller internationell diakoni stöder vår församling kampanjen 'Gemensamt Ansvar' för kyrkans bistånd till utlandet (Kyrkans Utlandshjälp).

I den Tyska församlingen utförs diakonalt arbete på tyska, finska, svenska och engelska. Diakonitjänsterna är konfidentiella, kostnadsfria och avsedda för alla åldrar.

Det diakonala arbetet uppmuntrar människor att i allt högre grad omsätta välgörenhet i praktiken i sina egna liv och att frivilligt hjälpa andra. Alla som är intresserade av att göra detta i den tyska församlingen, till exempel som besöksarbetare eller som medhjälpare vid större diakonala evenemang, är välkomna att kontakta vår diakon.

Ett särskilt diakonalt uppdrag för den tyska församlingen är "Skolflickprojektet i Tanzania", som har pågått sedan hösten 2009 och som gör det möjligt för fem tanzaniska föräldralösa barn eller halvvuxna barn att gå i skolan. Genom personliga kontakter i Tanzania når biståndet mottagarna på det mest direkta sättet.

Diakoni är en del av kyrkans liv och ett uttryck för den kristna tron, vilket för oss innebär att diakoni är omsorg och service.

Vi finns här för dig och du för oss!

Diakon
Tyska församlingen i Finland
(tillgänglig dagligen kl. 9-15)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors
Resepräst
Tyska församlingen i Finland
(tillgänglig dagligen utom måndagar)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors
Kyrkoherde
Tyska församlingen i Finland
(tillgänglig dagligen utom fredagar)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors