Den Tyska församlingens förvaltning

Kyrkans fullmäktige (KBV) är församlingens högsta beslutsfattare. De beslutar om församlingens arbete i stora drag, godkänner budgeten och årsbokslutet och beslutar om strategiska åtgärder för vår Tyska evangelisk-lutherska församling i Finland (DELGiF).

KBV träffas dock bara två till fyra gånger om året vid sina möten, som är öppna för alla. För det operativa arbetet, dvs. den dagliga verksamheten, ansvarar kyrkorådet och dess kommittéer, rådgivande nämnder och direktorat. De måste väljas eller utses av kyrkans funktionärer för en period på två år. Vart fjärde år väljs de frivilliga medlemmarna i kyrkogemenskapen i församlingsval - denna period är nu från 2023 till 2027.

Församlingens kyrkofullmäktige (KBV)

Förvaltningen av en kyrklig församling liknar den av en stad. KBV är den högsta beslutsfattaren, medan planeringen, beredningen och genomförandet av enskilda ärenden ligger hos de olika ministeriernas rådgivande nämnder och kommittéer. KBV i den Tyska församlingen består av 15 medlemmar som gemensamt beslutar om handlingsplan, budget, byggprojekt, inrättande av tjänster etc. och väljer en del av personalen - t.ex. pastor och kantor.

Kyrkorådet (KR)

De åtta medlemmarna i kyrkorådet väljs av KBV för att sköta den Tyska församlingens förvaltning och ekonomi, förhandla om avtal och i stor utsträckning organisera tillsättningen av tjänster. Kyrkorådet leds av kyrkoherden.

Direktioner och råder

KBV väljer direktioner, råder och nämnden för en mandatperiod på två år för att förbereda och fatta praktiska beslut i församlingsarbetet. Mer än 50 församlingsmedlemmar arbetar frivilligt i följande kommittéer:

  • Diakonidirektionen
  • Byggnadsnämnden, rådet för fastighetsförvaltning
  • Direktionen för det Tyska seniorhemmet (DSWH)
  • DSWH-Fonden, direktionen för det Tyska seniorhemmets Fonds (DSWH)
  • Direktionen för det Tyska församlingens daghem
  • Rådet för Musikverksamhet
  • Finansavdelningen (FA)
  • Valnämnden
  • Kapellrådet i Åbo

 

Vapensköld för den Tyska församlingen i Finland